Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de fotograaf (Andries Vervaecke) en de opdrachtgever, zowel mondeling als schriftelijk, tenzij schriftelijk andere voorwaarden overeengekomen werden.
Opdracht: een opdracht is een mondelinge of schriftelijk overeengekomen fotoreportage, uitgevoerd door de fotograaf op vraag van de opdrachtgever. Zowel de fotograaf als de klant kunnen nog afzien van de opdracht als door overmacht een reportage onmogelijk of onwenselijk wordt. Als dit op minder dan twee weken voor de voorziene datum gebeurt, wordt in overleg gezocht naar een redelijke compensatie voor hetzij de fotograaf, hetzij de klant.
Levering en aantal foto’s: de foto’s worden digitaal aangeleverd in standaard resolutie (2657 × 1771px) op een DVD of via een online cloudservice. Het aantal foto’s wordt op voorhand niet vastgelegd, omdat de fotograaf steeds streeft naar een selectie die aan zijn eigen kwaliteitseisen beantwoordt. Het uiteindelijke aantal foto’s is dus afhankelijk van kwaliteit van de gemaakte foto’s, wat opnieuw sterk afhankelijk is van de omstandigheden op het moment van de opdracht.
Prijzen en betaling: bij de overeenkomst wordt een prijs bepaald voor de opdracht. De fotograaf doet een prijsvoorstel, al dan niet schriftelijk in een offerte, dat bij het sluiten van de overeenkomst aanvaard wordt door de klant. De fotograaf houdt zich aan de afgesproken prijs, tenzij er onverwacht extra kosten of tijd nodig zouden zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. In dat geval brengt de fotograaf de klant zo snel mogelijk op de hoogte van de prijsverhoging. De betaling gebeurt ten laatste 14 dagen na de factuurdatum. Als de factuur niet tijdig betaald wordt, kan de fotograaf de wettelijke interesten hanteren. De bijkomende administratiekosten (aangetekend schrijven) zijn in dat geval ook voor rekening van de klant.
Auteursrecht: de in het kader van een opdracht gemaakte foto’s worden als een artistiek werk beschouwd en vallen dus onder de wet op het auteursrecht. Ze blijven eigendom van de fotograaf. De fotograaf kan de foto’s dus steeds publiceren, zowel online als gedrukt, voor persoonlijke en promotionele doeleinden. Als de klant dat niet wil, moet hij dat voor het aangaan van de overeenkomst melden. De betaling van de fotograaf door de klant geeft de klant het recht om de foto’s te gebruiken voor persoonlijke en promotionele (in het geval van een zakelijke klant) doeleinden. Bij publicatie, zowel gedrukt als online, zorgt de klant voor de duidelijke vermelding ‘andriesvervaecke.be’. De klant mag de foto’s enkel in de originele vorm gebruiken en mag ze niet manipuleren (noch digitaal, noch in geprinte vorm). Commercieel gebruik van de foto’s door de klant is niet toegestaan.
Portretrecht: indien er tijdens de opdracht mensen gefotografeerd moeten worden, neemt de klant het initiatief om hen te informeren over de opdracht van de fotograaf. Indien mensen niet op foto vastgelegd willen worden, meldt de klant dat tijdig aan de fotograaf.
Aansprakelijkheid: de fotograaf is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen en schade tijdens de opdracht tenzij er sprake is van opzet of onverantwoorde risico’s.
Klachten: de fotograaf staat steeds open voor feedback en streeft naar een maximale tevredenheid bij de klant. Als er toch formele klachten zijn over de uitvoering van de opdracht of het eindresultaat, moeten die schriftelijk en binnen de acht dagen na de uitvoering of levering (factuurdatum) bij de fotograaf aankomen.
Geschillen: mocht het tot een juridisch geschil komen over deze voorwaarden of de uitvoering van de opdracht, zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout, bevoegd.
Back to Top